Par mums

SIA "Pagrabnieces auditoru birojs" dibināta 1995.gada 6.aprīlī.

Licences numurs 8.

Mūsu galvenais birojs atrodas Rīgā, Hospitāļu ielā 8. Sabiedrībai ir arī filiāle Jēkabpilī.

Mēs sniedzam finanšu pārskatu revīzijas pakalpojumus, konsultējam grāmatvedības uzskaites un nodokļu jautājumos, veicam mantiskā ieguldījuma novērtēšanu.
Novērtējam sabiedrības iekšējās kontroles sistēmu un grāmatvedības uzskaites sistēmas atbilstību LR normatīvajiem aktiem un Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, norādām atklātās nepilnības, kas varētu būtiski ietekmēt finanšu pārskatus.

Mēs organizējam mūsu darbu un profesionālās aktivitātes, ievērojot Starptautiskos revīzijas standartus un labāko profesionālo praksi.

Mūsu klienti ir:
- dažādu nozaru sabiedrības - būvniecības, mežrūpniecības, ražošanas, tirdzniecības, reklāmas, nekustamo īpašumu apsaimniekošanas, izglītības, veselības aprūpes, lauksaimniecības uzņēmumi;
- pašvaldības un valsts iestādes.

Sadarbība ar klientiem tiek veidota ievērojot Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotā Profesionālā grāmatvežu ētikas kodeksa prasības. Pieeja revīzijai tiek bāzēta uz regulāru kontaktu uzturēšanu ar klientiem, kas nodrošina izpratni par uzņēmumu darbību, kā arī riskiem un problēmām, ar ko sastopas uzņēmuma vadība. Uzskatām, ka klienta uzņēmējdarbības izpratne ir pamats kvalitatīviem revīzijas pakalpojumiem.

SIA "Pagrabnieces auditoru birojs" 2012. gada 20. novembrī ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latvijas Darba Devēju Konfederāciju par projekta "Partnerība biznesa konkurētspējai" (Projekts Nr.APA/1.3.1.1.1/10/02/17) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. Sadarbības līguma Nr.18/LIAA/2012.