You are here

Pakalpojumi

Revīzija un ar to saistītie pakalpojumi:
  • Finanšu pārskatu revīzija
Kā licencēta zvērinātu revidentu komercsabiedrība veicam likumā noteiktās saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem sagatavotu finanšu pārskatu revīzijas. Revīziju veicam saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Sniedzam neatkarīgu revidenta atzinumu par to, vai gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par sabiedrības finansiālo stāvokli saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Gada pārskatu likums" vai Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Novērtējam grāmatvedības uzskaites sistēmu un izmantoto principu pielietojumu un sabiedrības iekšējās kontroles sistēmu, sniedzam ieteikumus tās uzlabošanai. Novērtējam gan iekšējos, gan ārējos riskus, ar kuriem sabiedrība varētu saskarties. Katram klientam rodam individuālu pieeju un individuālu apkalpošanu.
  • Īpaša mērķa revīzijas un revīzijai radniecīgie pakalpojumi
Atbilstoši klientu vajadzībām, veicam īpaša mērķa revīzijas un veicam apliecinājuma uzdevumus gan Komerclikumā noteiktajos gadījumos, gan attiecībā uz citu informāciju.
  • Mantiskā ieguldījuma novērtēšana ieguldījumam pamatkapitālā
  • ES finansēto projektu revīzijas
  • Grāmatvedības pakalpojumi:
- konsultācijas sabiedrības grāmatvedības kārtošanā; - finanšu pārskatu sagatavošana atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai; - konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošana.